wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

wcag
Preloader Przychodnia Zabobrze

Zamowienia

Zapytanie ofertowe 1/2023

 

Jelenia Góra 14.07.2023

Zapytanie ofertowe 1/2023  – zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający:

Przychodnia Zabobrze Sp. z o.o w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 1B
58-506 Jelenia Góra

Zaprasza do złożenia oferty (dalej: „Oferta”) na:
Dostawę sprzętu teleinformatycznego(Serwer) w ramach Projektu:  Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”).”) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego (Serwer) dla Przychodni Zabobrze sp. z o.o w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”).”) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do nin. Zapytania:
  - Opis przedmiotu zamówienia  (OPZ) – załącznik r 1.
 2. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca maksymalnie w terminie do dnia 16.08.2023 dostarczy sprzęt do zamawiającego.

 1. Termin płatności faktura – do 14 dni
 2. Wynagrodzenie: jedna płatność fakturą końcową po odbiorze przedmiotu zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Wykonawcą a Zamawiającym jest przesłanką do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy czynności związane z przygotowaniem oferty, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wystąpienie powiązań będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy wiarygodność złożonego oświadczenia będzie budziła uzasadnione wątpliwości, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia dodatkowych dokumentów w terminie nie krótszym niż 3 dni. W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 2) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie: a) art. 5L rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem 833/2014; b) art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), tj. nie figurują na liście sankcyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotowobjetych-sankcjami; c) art. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U.UE.L.2006.134.1 z dnia 2006.05.20), tj. nie figurują w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozporządzenia; d) art. 2 Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U.UE.L.2014.78.6 z dnia 2014.03.17), tj. nie figurują w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozporządzenia. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych wykluczeń jest przesłanką do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Wystąpienie wykluczeń będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy wiarygodność złożonego oświadczenia będzie budziła uzasadnione wątpliwości, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia dodatkowych dokumentów w terminie nie krótszym niż 3 dni. W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

 1. Kryteria Oceny oferta: Cena – 100%
 2. Sposób przyznawania punktów oferentom:

Najniższa uzyskana cena produktu zgodnego z opisem - 100 pkt każda kolejna droższa, o jeden pkt mniej. Oferty nie spełniające wymagań OPZ zostaną odrzucone

 1. Opis sposobu obliczania ceny: zaoferowana wartość dostawy wraz z wszystkimi kosztami pobocznymi.

Oferta na formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 1. Forma , miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do 24.07.2023 r. do godz. 08:00 w formie elektronicznej na załączonym formularzu ofertowym, za pomocą adresu email: zamowiania@przychodnia-zabobrze.pl , które wpłyną po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

 

 

 

 1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 1. Podlega wykluczeniu z postępowania lub
 2. Nie spełnia warunków w udziału postępowaniu
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 1. Zamawiający w terminie 7 dni od daty upublicznienia informacji o wyniku, postepowania, wezwie Wykonawcę do podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie lub odmówi jej podpisania, do podpisania umowy zostanie zaproszony Wykonawca, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
 2. Osoba/y upoważniona/e do kontaktowania się z wykonawcami:

Mateusz Turowicz – Informatyk tel.579 493 220  E-mail: informatyk@przychodnia-zabobrze.pl

 1. Informację dotyczące udzielenia zamówienia:

Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie do 14 dni

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia - po aktualizacji
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 5 - Projekt Umowy


Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 2023-07-14 g 11:50 : Jaka ilość procesorów powinna być zainstalowana w zamawianym serwerze?
Odpowiedź: minimum 2 sztuki

Pytania z dnia 2023-07-20: 
Dotyczy Załącznik nr 1 do ogłoszenia 1/2023  :
 
„Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing „
 Podane technologie dotyczą specyficznych elementów oprogramowania BIOS, które są ograniczają możliwość zaoferowania rozwiązań niektórych producentów dlatego zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zmianę wymaganych parametrów zabezpieczeń pamięci RAM na „zabezpieczenie ECC", które jest ogólnie przyjętym standardem.

Wyrażam zgodę: aby punkt  brzmiał Zabezpieczenie pamięci RAM: Advanced ECC
reszta zdania zostaje usunięta: Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing 
Dotyczy Załącznik nr 1 do ogłoszenia 1/2023  :
 
„3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego."
 
Ponieważ dostęp do systemu zgłoszeń telefonicznych w trybie 24/7/365 znacząco podniesie koszty wyceny i wiąże się  z zakupem odpowiedniego pakietu serwisowego prosimy aby Zamawiający dopuścił możliwość zgłaszania awarii przez dedykowany email producenta. 
Wyrażam zgodę na możliwość zgłaszania awarii przez adres emailowy,
proszę o określenie w jakich godzinach będzie możliwość zgłaszania awarii w ofercie zamówienia. 
 
 
Dotyczy Załącznik nr 1 do ogłoszenia 1/2023  :
 
„Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta."
 
Ponieważ standardem jest aby to producent a nie firma serwisowa posiadała ISO 9001, ponadto obecnie producenci wspierają się lokalnymi firmami w celu przyśpieszenia procesu realizacji naprawy, dlatego prosimy o modyfikacje tego zapisu w sposób aby to producent był zobowiązany do posiadania ISO 9001
Wyrażam zgodę: na usunięcie punktu Firma serwisująca lub producent  musi posiadać ISO 9001:2008  zmienia treść na . Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty


Rozstrzygnięcie

Została wybrana Oferta 
MAGNIMODI Sp. z o.o
ul. Sucharskiego 16
52-205 Wrocław
NIP: 899-291-60-24
Kwota: 105 738,05 zł brutto 

Pozostałe oferty:
Brak 

Komentarz
Złożona oferta spełnia wymagania opisane OPZ i zostały ocenione pod względem ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, w wyniku oceny i przyznanych punktów Zamawiający decyduje o wystąpieniu o podpisanie umowy z firmą MAGNIMODI Sp. z o.o

Szacowanie 1/2023

 

Jelenia Góra 01.03.2023

 

Szacowanie  1/2023  – zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający:

Przychodnia Zabobrze Sp. z o.o w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 1B
58-506 Jelenia Góra

Zaprasza do złożenia oferty (dalej: „Oferta”) na: Wykonanie prac programistycznych w celu uruchomienia
komunikacji z systemem zewnętrznym po protokole HL7 ver 2.3 wraz z licencją Moduł Diagnostykw ramach Projektu:  Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”).”) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac programistycznych dla Przychodni Zabobrze sp. z o.o w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”).”) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonanie wszelkich niezbędnych prac programistycznych i konfiguracyjnych w celu uruchomienia komunikacji z systemem zewnętrznym po protokole HL7 ver 3 –wraz z licencją - Moduł Diagnostyka

 

 1. Kryteria Oceny oferta: Cena – 100%

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny: zaoferowana wartość

 

 1. Forma , miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do 16.03.2023 r. do godz.8:00 w formie elektronicznej na załączonym formularzu ofertowym, za pomocą adresu email: ksiegowosc@przychodnia-zabobrze.pl ,oferty które wpłyną po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

 

 1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 1. Podlega wykluczeniu z postępowania lub
 2. Nie spełnia warunków w udziału postępowaniu
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 1. Osoba/y upoważniona/e do kontaktowania się z wykonawcami:

Mateusz Turowicz – Informatyk tel.579 493 220  E-mail: informatyk@przychodnia-zabobrze.pl

 1. Informację dotyczące udzielenia zamówienia:

 

Zapytanie ofertowe 2/2023

 

 

Jelenia Góra 14.07.2023

 

Zapytanie ofertowe 2/2023  – zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający:

Przychodnia Zabobrze Sp. z o.o w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 1B
58-506 Jelenia Góra

Zaprasza do złożenia oferty (dalej: „Oferta”) na: Wykonanie prac programistycznych w celu uruchomienia
komunikacji z systemem zewnętrznym po protokole HL7 ver 2.3 wraz z licencją Moduł Diagnostyka  w ramach Projektu:  Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”).”) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac programistycznych dla Przychodni Zabobrze sp. z o.o w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”).”) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonanie wszelkich niezbędnych prac programistycznych i konfiguracyjnych w celu uruchomienia komunikacji z systemem zewnętrznym po protokole HL7 ver 2.3 –wraz z licencją - Moduł Diagnostyka
 2. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca maksymalnie w terminie do dnia 25.08.2023

 1. Termin płatności faktura – do 14 dni
 2. Wynagrodzenie: jedna płatność fakturą końcową po odbiorze przedmiotu zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Wykonawcą a Zamawiającym jest przesłanką do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy czynności związane z przygotowaniem oferty, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wystąpienie powiązań będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy wiarygodność złożonego oświadczenia będzie budziła uzasadnione wątpliwości, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia dodatkowych dokumentów w terminie nie krótszym niż 3 dni. W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 2) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie: a) art. 5L rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem 833/2014; b) art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), tj. nie figurują na liście sankcyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotowobjetych-sankcjami; c) art. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U.UE.L.2006.134.1 z dnia 2006.05.20), tj. nie figurują w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozporządzenia; d) art. 2 Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U.UE.L.2014.78.6 z dnia 2014.03.17), tj. nie figurują w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozporządzenia. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych wykluczeń jest przesłanką do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Wystąpienie wykluczeń będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy wiarygodność złożonego oświadczenia będzie budziła uzasadnione wątpliwości, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia dodatkowych dokumentów w terminie nie krótszym niż 3 dni. W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

 1. Kryteria Oceny oferta: Cena – 100%
 2. Sposób przyznawania punktów oferentom:

Najniższa uzyskana cena produktu zgodnego z opisem - 100 pkt każda kolejna droższa, o jeden pkt mniej. Oferty nie spełniające wymagań OPZ zostaną odrzucone

 1. Opis sposobu obliczania ceny: zaoferowana wartość

Oferta na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 1. Forma , miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do 24.07.2023 r. do godz. 08:00 w formie elektronicznej na załączonym formularzu ofertowym, za pomocą adresu email: zamowiania@przychodnia-zabobrze.pl ,oferty które wpłyną po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

 

 1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 1. Podlega wykluczeniu z postępowania lub
 2. Nie spełnia warunków w udziału postępowaniu
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 1. Zamawiający w terminie 7 dni od daty upublicznienia informacji o wyniku, postepowania, wezwie Wykonawcę do podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie lub odmówi jej podpisania, do podpisania umowy zostanie zaproszony Wykonawca, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
 2. Osoba/y upoważniona/e do kontaktowania się z wykonawcami:

Mateusz Turowicz – Informatyk tel.579 493 220  E-mail: informatyk@przychodnia-zabobrze.pl

 1. Informację dotyczące udzielenia zamówienia:

Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie do 14 dni

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 4 - Projekt Umowy

 

Rozstrzygnięcie:
KAMSOFT S.A
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Kwota: 51327,90zł 

Pozostałe oferty 
DARCOM Dariusz Gorący
ul. Leśna 10 , 62-090 Napachanie
Kwota: 55350 zł 

Komentarz:
Zostały złożone dwie oferty opisane OPZ, jedna z ofert nie spełnia wymagań ofert cenowych oferowanego przedmiotu zamówienia, w wyniku oceny i przyznanych punktów Zamawiający decyduje się o wystąpienie o podpisanie umowy z firmą KAMSOFT S.A który spełnia wszystkie wymagania.

Aktualności

Szkolenie RKO Piątkowy poranek zespół Naszej Przychodni rozpoczął od Szkolenia Resuscytacji... Szczegóły
Edukacja przedporodowa Z przyjemnością informujemy, że w Przychodni Zabobrze ciężarne pacjentki mogą skorzystać... Szczegóły
Leczenie zespołu cieśni nadgarstka w Przychodni Zabobrze Czy odczuwasz nieprzyjemny ból nadgarstka? Możliwe, że cierpisz na zespół... Szczegóły
Profilaktyka. Rzucanie palenia Każdego roku z powodu uzależnienia od tytoniu umiera na świecie ponad 8 milionów... Szczegóły
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
© 2024 Przychodnia Zabobrze - Centrum Medyczne Jelenia Góra - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności


Korzystamy z plików cookies (tzw. ciasteczek). Dzięki nim możesz bez problemu korzystać ze wszystkich dostępnych w serwisie usług i funkcjonalności. Pliki cookies służą nam także do personalizowania wyświetlanych Ci treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszej stronie. Więcej informacji znajduje się w „Polityce cookies”.
Więcej informacji znajduje się w naszej:
Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.